A A A

Inwentaryzacja geodezyjna

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę (budynki) oraz urządzenia podziemne, takie jak przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie - tyczenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

Budowa przyłączy, o których mowa wyżej wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

 

Co to oznacza w praktyce:

Budynki po uzyskaniu pozwolenia na budowę i po wybudowaniu muszą być zinwentaryzowane, czyli wniesione na mapę zasadniczą (taka mapa jest w urzędzie gminy). Jeśli natomiast chodzi o tzw. media, czyli przyłącza, najpierw musza być uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Na postawie opinii ZUD mogą zostać wykonane wszystkie przyłączenia. Po wykonaniu prac geodeta sprawdza, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem i robi inwentaryzację powykonawczą. Następnie wnosi to na mapę zasadniczą w urzędzie.